Regulamin

Regulamin Kongresu
IV Kongres Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej


1. Postanowienia Ogólne

1.1. IV Kongres Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem odbywa się w dniach 2-5.03.2016r w Wiśle

1.2 Organizatorem Kongresu jest firma Business Service GALOP Krystyna Gołąbek
z siedzibą w Katowicach przy ul. Orkana 8/4

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Kongresu są lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką kongresu oraz przedstawiciele Partnerów

1.5. W ramach Kongresu odbędą się :

- wykłady zaproszonych gości

- wykłady firmowe

1.6. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem www.kongreswentylacji.pl, adres email do kontaktów d.kurzyca@kongresy.com.pl

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

Warunkiem udziału w Kongresie jest:

2.1. Zgłoszenie Uczestnictwa w kongresie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej  Kongresu.

2.1.1. Po dokonaniu rejestracji on-line, na ostatniej stronie powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”, potwierdzenie rejestracji powinno także dotrzeć na adres e-mail podany przez uczestnika w trakcie logowania. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych- nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Kongresu.

2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora

2.3. Opłatę za Kongres należy przesłać na konto Organizatora wg tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej serwisu.

2.4. Konto, na które należy dokonać wpłaty uczestnik otrzymuje w potwierdzeniu rejestracji.

2.5. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Kongresie

2.6. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w Kongresie.

2.7. Za udział we wszystkich wykładach podczas Kongresu Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne
2.8. Punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego lekarzy są naliczane w oparciu o elektroniczne listy obecności, które rejestrują faktyczny udział uczestników w sesjach wykładowych.
2.9. Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.10. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Kongresie, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu Kongresu w sekcji "Rejestracja".

2.11. Uczestnicy zgłaszający udział po 15.02.2014 mogą nie mieć możliwości skorzystania z pełnej oferty Kongresu.

2.12. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie winna być dokonana tylko w formie pisemnej.

2.13 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie Organizatorowi przysługuje zwrot:

        a. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do 60 dni przed rozpoczęciem kongresu, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, 

             zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty

        b. Rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Kongresem - koszty manipulacyjne wynoszą 10%

        c. Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem - koszty manipulacyjne wynoszą 35%

        d. Rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

2.14 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

2.15 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Kongresie może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Kongresem.

3.  Informacje o wystawcach/partnerach podczas Kongresu.

3.1. Partnerzy Kongresu są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Kongresu, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

3.2. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.

3.3. Organizator Kongresu nie ponosi odpowiedniości za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje Partner do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

4. Ceny i warunki płatności

4.1 Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kongresie zamieszczone są na stronie internetowej kongresu.

4.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Kongresie. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.

4.3 Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym na stronie internetowej kongresu, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

5. Reklamacje

5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

5.2 Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.

5.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1 W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2 W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresu.

6.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami kongresu.

6.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

6.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kongresu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.